Wandelen en vogels kijken in Oostends krekengebied

 • calender
  Datum:

  19 mrt - 27 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  Locatie:

  Stene 8400
  Stuiverstraat 599

 • euro
  Prijs:

  €Gratis

Beschrijving

Natuurinrichtingsproject in het krekengebied rond Oostende waarbij de aandacht ging naar natuur- en landschapsherstel, rustige recreatie en maatregelen voor waterbeheersing en verbetering van de waterkwaliteit.

Op het gewestplan is het Oostends Krekengebied al jarenlang als natuurgebied omschreven, maar in de praktijk is het nog lang intensief gebruikt door landbouwers. In het kader van dit project heeft de VLM met de landbouwers onderhandeld om landbouw en natuur beter af te stemmen op elkaar. Het krekengebied draagt immers de mogelijkheden in zich om een waardevol natuurgebied te worden met een grote variatie aan planten en dieren. De inrichtingswerken waren erop gericht die evolutie in de hand werken:

 • er is een aanpassing van het waterpeil in de Zwaanhoek doorgevoerd zodat waterminnende vogels en planten er beter kunnen gedijen; voor deze waterpeilaanpassing kregen eigenaars en gebruikers een vergoeding.
 • de oevers te beschermen tegen meststoffen en om vogels aantrekkelijke broedplaatsen te bieden kwamen er bufferstroken van weiland of hooiland en riet rond de kreken;
 • poelen en laantjes zijn uitgediept zodat ze in het voorjaar meer water kunnen bevatten en daardoor meer weidevogels aantrekken. De laantjes zijn oude afwateringsgreppels die in de loop der jaren weer opgehoogd waren.

Natuur- en waterkwaliteit gaan samen. Daarom was er ondersteuning voor de bouw van individuele waterzuiveringsinstallaties bij particulieren en landbouwers. Al liggen hun huizen en bedrijven te ver van de bebouwde kom om aan te sluiten op de riolering, toch moeten ze verplicht hun afvalwater zuiveren. Het natuurinrichtingsproject verhindert op die manier dat huishoudelijk afvalwater de beken en sloten nog verder vervuilt.

Omdat de nieuwe wijk in de Zwaanhoek regelmatig last had van overstromingen, werd een ringgracht met pompstation rond de wijk aangelegd.

De wandelroute is ook beschikbaar via Westtoer.

Bijkomende informatie

Partners