De wedstrijd en het wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Fiere Rivieren en wordt georganiseerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), met maatschappelijke zetel te Dokter De Moorstraat 24-26 Aalst, België.

  • Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de inhoud van alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud en alle beslissingen die de VMM zou kunnen nemen om het goede verloop van de actie te verzekeren.
Deelnemingstermijn

Deelnemen aan de wedstrijd kan vanaf 14 maart 2020 om 12u tot en met 29 maart 2020 om 23 uur59. Laattijdige deelnames worden niet meer in aanmerking genomen.

Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd staat open voor iedereen die in België is gedomicilieerd en een persoonlijke Facebook-pagina of Instagram account heeft. Elke persoon kan deelnemen met maximum 3  foto’s. Bij meerdere deelnames worden  enkel de eerste 3 ontvangen foto’s voor in aanmerking genomen. De foto’s worden enkel gebruikt binnen de communicatie van de campagne Fiere Rivieren

Verloop van de wedstrijd

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer de volgende stappen volgen:

  1. Een foto delen van een van de activiteiten op de facebook-pagina van de campagne of op Instagram telkens vergezeld van de #fiererivieren
  2. De Facebookpagina van de campagne liken of de Instagrampagina (@firifi_bel)volgen
Prijs

De te winnen prijs is een cadeaubon voor een boottocht bij River Tours ter waarde van 100 euro. De cadeaubon is geldig van mei tot eind september en bevat enkel de toegang, catering op de boot is afzonderlijk te betalen. Deze prijs is in geen geval inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De winnaar wordt via de Facebookpagina of Instagram op de hoogte gebracht en vernoemd op de Belini-website.

Uitsluiting

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de VMM zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze Wedstrijd en/of andere wedstrijden van de VMM uit te sluiten. Deze uitsluiting geldt onverminderd het recht voor de VMM om eventuele schade te verhalen op de betrokken deelnemer(s).

Aansprakelijkheid

De VMM behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren. Als een dergelijke wijziging, uitstelling, inkorting of annulatie doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Behoudens haar grove of opzettelijke fout kunnen noch de VMM, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  • gebreken bij transmissies via het internet;
  • slecht functioneren van het internet of de gebruikte software of van het mobiele netwerk;
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

De VMM kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als deze wedstrijd gewijzigd, ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.

De VMM geeft geen persoonlijke garantie voor de te winnen prijs. De VMM wordt vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid hieromtrent, behalve voor de grove of opzettelijke fout vanwege de VMM.